مدیرت پرورش شتر

مدیریت پرورش شتر در ایران

تالیف : دکتر احسان مقدس

خرداد 1390

درحال حاضر پرورش شتر ازلحاظ مدیریتی درکشور به سه شکل صورت می گیرد که عبارتند از: پرورش وحشی ،پرورش نیمه وحشی وپرورش نیمه بسته .

1 ـ پرورش وحشی : دراین روش گله شتر بدون ساربان دردل کویر رها می شود وصاحب شترها معمولا سالی یک بار واحیانا سالی دوبار به سراغ شترهای خود می رود تادیلاق های تازه بدنیا آمده راداغ بزند وشترهای پیرگله راحذف نموده ،به کشتارگاه اعزام نماید وپشم شترهاراچیده وروغن منداب بمالد وشترهای بیماررابه روش سنتی متداول درمان نماید . دراین روش اصول فنی دامپروری به هیچ وجهرعایت نمی گردد وبالاترین تلفات به گله های وحشی وارد می شود زیرا این گله ها درمعرض خطر حمله گرگ ها وتصادف باکامیون ها درمسیر جاده ها وهارگزیدگی وغیره بوده وسالیانه تعداد قابل توجهی ازدیلاق ها ویاشترهای بالغ ازاین طریق تلف می شوند .دراین روش پرورشی عرضه خدمات بهداشتی ودامپزشکی کاری بس دشوار وغیرممکن است .

این روش ارزان ترین روش ممکن شترداری است ودرآن شتردار متقبل هیچ گونه هزینه ای نمی گردد.

2 ـ پرورش نیمه وحشی : دراین روش چندین شتردار ،یک ساربان استخدام موده وشترهای خودرابه وی می سپارند وساربان همراه باگله به دل کویرمی رود وهمراه گله می ماند ،ووجودساربان همراه باگله می تواندجلوی بسیاری از خسارت های احتمالی نظیرحمله گرگ ها به دیلاق  ها ،تصادف باکامیون ها ویاسرقت شترها رابگیرد . این ساربان ها هم چنین کارپشم چینی ،شیردوشی ،روغن منداب مالی ودرمان محلی شترهای بیمارراانجام می دهند ، ووجودآنان همراه باگله بسیارمفید وسودمند است .

3 ـ پرورش نیمه بسته : این روش مختص شتردارانی است که تعداد شترهای آنان اندک است واین شترداران  معمولا درحاشیه شهرهاساکن هستند وشترهاراهمچون گاوها درآغل نگهداری نموده ودربرخی فصول جهت چرابه صحرا فرستاده ودربرخی مواقع دیگر اقدام به تغذیه دستی آنان می نمایند .هدف این شترداران معمولا فروش شترها به قصابان محلی است تا آنهاراکشتارنموده وگوشت آنها راجهت مصرف شهرنشینان عرضه نمایند.

/ 1 نظر / 515 بازدید
reza

با سلام شماره تان را می توانید لطف کنید بنده قصد خرید شتر از یزد بوده جهت پروار در سیستم بسته در مشهد آیا در فصل پایییز و هوای سرد مشهد مشکلی ندارد جناب دکتر 09155743686